Tư vấn triển khai

Yêu cầu tư vấn triển khai

Edit Template

Horizontal Timeline (Carousel)

Jan 2021Company Established
March 2021New office in California
April 2022First Product Launch
September 2022Entering Stock Market
fdsfd

ESGAgri là một phần mềm quản lý sản xuất nông nghiệp được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành nông nghiệp. Với các tính năng tiên tiến và thiết kế thân thiện, ESGAgri giúp nông dân, cán bộ nông vụ và các bên liên quan theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quy trình sản xuất lúa từ khâu gieo trồng đến thu hoạch.

Tính năng

Payment Link

Recurring Billing

Invoice Management

Checkout

Integrations

Pricing

Giải pháp

Quản lý sản xuất lúa

Quản lý trồng trọt

Quản lý chăn nuôi

Quản lý thuỷ sản

Ứng ụng AI nông nghiệp

Hỗ trợ người dùng

Hướng dẫn sử dụng

Kiến thức nhà nông

Kỹ sư nông nghiệp

Privacy Policy

© 2024 ESG Agri – AI Tool Support Agriculture.